Đảng - Nhà nước
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuổi nghỉ hưu
Ký hiệu: Nghị định số 135/2020/NĐ-CP
Ngày cập nhật: 25/11/2020
Số lần xem: 17

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ký hiệu: 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020
Ngày cập nhật: 27/04/2020
Số lần xem: 24

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, quy định mới về các chính sách với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thay thế cho Nghị định 116/2010/NĐ-CP
Ký hiệu: 76/2019/NĐ-CP, Ngày 08/10/2019
Ngày cập nhật: 17/10/2019
Số lần xem: 12

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ký hiệu: 161/2018/NĐ-CP
Ngày cập nhật: 14/02/2019
Số lần xem: 12

Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"
Ký hiệu: 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018
Ngày cập nhật: 23/11/2018
Số lần xem: 70

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ký hiệu: 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018
Ngày cập nhật: 01/11/2018
Số lần xem: 44

Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ : Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Ký hiệu: 08/NQ-CP ngày 24/01/2018
Ngày cập nhật: 28/02/2018
Số lần xem: 20

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Ký hiệu: Số 40/2017/TT-BTC
Ngày cập nhật: 24/05/2017
Số lần xem: 73

V/v quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học
Ký hiệu: Số:4060/UBND-NC, ngày 16 tháng 9 năm 2016
Ngày cập nhật: 23/09/2016
Số lần xem: 207

Luật Bảo hiểm xã hội
Ký hiệu: 58/2014/QH13
Ngày cập nhật: 06/01/2016
Số lần xem: 28

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
Ký hiệu: Số 85/2015/NĐ-CP, ngày 01 tháng 10 năm 2015
Ngày cập nhật: 06/11/2015
Số lần xem: 71

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ký hiệu: Số: 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015
Ngày cập nhật: 26/08/2015
Số lần xem: 31

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ký hiệu: Số: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29 tháng 5 năm 2015
Ngày cập nhật: 26/08/2015
Số lần xem: 19

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
Ký hiệu: 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015
Ngày cập nhật: 10/04/2015
Số lần xem: 65

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ký hiệu: 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015
Ngày cập nhật: 01/04/2015
Số lần xem: 40

Văn bản hợp nhất Luật Thi đua khen thưởng
Ký hiệu: 16/VBHN-VPQH ngày 12/12/2014
Ngày cập nhật: 10/12/2014
Số lần xem: 658

Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 30 /2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014
Ngày cập nhật: 10/12/2014
Số lần xem: 44

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ký hiệu: Số: 108/2014/NĐ-CP
Ngày cập nhật: 02/12/2014
Số lần xem: 274

Quyết định Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Ký hiệu: 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014
Ngày cập nhật: 25/11/2014
Số lần xem: 113

Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Ký hiệu: 28/11/2013
Ngày cập nhật: 15/08/2014
Số lần xem: 25

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Ký hiệu: Số: 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014
Ngày cập nhật: 17/07/2014
Số lần xem: 32

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
Ký hiệu: Số: 59/2014/ NĐ-CP, ngày 16/6/2014
Ngày cập nhật: 16/07/2014
Số lần xem: 15

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XI
Ký hiệu: 44/NQ-CP ngày 9/6/2014
Ngày cập nhật: 08/07/2014
Số lần xem: 1128

Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ký hiệu: Số: 22/2013/QĐ-UBND
Ngày cập nhật: 26/04/2014
Số lần xem: 840

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ký hiệu: NQ 29-NQ/TW
Ngày cập nhật: 27/12/2013
Số lần xem: 69

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Ký hiệu: Số: 27/2012/NĐ-CP
Ngày cập nhật: 24/12/2013
Số lần xem: 945

Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội
Ký hiệu: Số 200/2013/NĐCP
Ngày cập nhật: 17/12/2013
Số lần xem: 35

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Ký hiệu: 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006
Ngày cập nhật: 12/12/2013
Số lần xem: 16

Hướng dẫn về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP
Ký hiệu: Số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Ngày cập nhật: 03/12/2013
Số lần xem: 179

Toàn văn Hiến pháp sửa đổi
Ký hiệu: QH-28/11/2013
Ngày cập nhật: 29/11/2013
Số lần xem: 39

Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ký hiệu: 138/2013/NĐ-CP
Ngày cập nhật: 24/10/2013
Số lần xem: 77

Quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 1797/QĐ-UBND, ngày 08/7/2013
Ngày cập nhật: 16/10/2013
Số lần xem: 103

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
Ký hiệu: Số: 72/2013/NĐ-CP
Ngày cập nhật: 09/09/2013
Số lần xem: 40

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ký hiệu: Số: 08/2013/TT-BNV
Ngày cập nhật: 09/09/2013
Số lần xem: 1106

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ký hiệu: Số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày cập nhật: 06/09/2013
Số lần xem: 43

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014
Ký hiệu: 28/8/2013
Ngày cập nhật: 30/08/2013
Số lần xem: 56

Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ký hiệu: Số: 13/2008/NĐ-CP
Ngày cập nhật: 01/09/2012
Số lần xem: 44

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020
Ký hiệu: Số: 711/QĐ-TTg
Ngày cập nhật: 09/07/2012
Số lần xem: 64

Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Hãy thành thật với chính mình. Nếu tuân thủ nguyên lý ấy, bạn sẽ đưa ra nhiều quyết định một cách dễ dàng và ít rủi ro hơn

Tony Hsieh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: