Giới thiệu >  CĐCS trực thuộc CĐGD Bình Định

CĐCS TRỰC THUỘC CĐGD TỈNH BÌNH ĐỊNH

STT

Đơn vị

  1

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Chủ tịch: Trần Hà Nam
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0903570645, Email: Namlqd@gmail.com

  2

Trường Quốc Học Quy Nhơn
Chủ tịch: Lê Thị Phương
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: , Email: lethiphuong@quochocquynhon.edu.vn

  3

Trường THPT Trưng Vương
Chủ tịch: Trần Thị Phúc Diễm
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động 0987638678: , Email: tranthiphucdiem@gmail.com

  4

Trường THPT Hùng Vương
Chủ tịch: Lê Trường Giang
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: , Email: cdcshungvuong@yahoo.com.vn

  5

Trường THPT Nguyễn Thái Học
Chủ tịch: Nguyễn Tiết Hạnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0903397001, Email: tiethanh1062@gmail.com

  6

Trường THPT Trần Cao Vân
Chủ tịch: Thân Thị Mỹ Hương
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0905412278 , Email: zasuhuong@gmail.com

  7

Trường TH, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn
Chủ tịch: Phạm Lê Tường Vy
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0905497272, Email: vyplt.quynhon@ischool.vn

  8

Trường THPT Quy Nhơn
Chủ tịch: Đào Thị Ngọc Lan
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 01686517848, Email: daongoclan@quynhon.edu.vn

  9

Trường THPT số 1 Tuy Phước
Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thi
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0905709955, Email: xuanthi12.tp1@gmail.com

  10

Trường THPT số 2 Tuy Phước
Chủ tịch: Phạm Gia Quyến
Nhiệm kỳ: 2016 – 2021
Di động: 0914380170, Email: thpt_tp2@yahoo.com.vn

  11

Trường THPT số 3 Tuy Phước
Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0977907359 , Email: dunglycay@gmail.com

  12

Trường THPT Nguyễn Diêu
Chủ tịch: Đào Văn Hải
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0914907892, Email: daohaindieu@gmail.com

  13

Trường THPT Xuân Diệu
Chủ tịch: Phạm Thị Thu Hà
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0942250510 , Email: 77.phamthithuha@gmail.com

  14

Trường THPT số 1 An Nhơn
Chủ tịch: Lê Thị Thanh Nga
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0988522551 Email: thanhnga_an1@yahoo.com.vn

  15

Trường THPT số 2 An Nhơn
Chủ tịch: Trương Thị Bích Hồng
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: , Email: thptan2@gmail.com

  16

Trường THPT số 3 An Nhơn
Chủ tịch: Trần Hà Như Thảo
Nhiệm kỳ: 2016 – 2021
Di động: 0934883227 , Email: thnt1902@gmail.com

  17

Trường THPT Hòa Bình
Chủ tịch: Phạm Văn Huấn
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 01686872737, Email: congdoanhb@gmail.com

  18

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Cảnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0935379785, Email: canh0341@yahoo.com

  19

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Chủ tịch: Bùi Khương Thịnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0976198185, Email: thinhnguyentruongto@gmail.com

  20

Trường THPT số 1 Phù Cát
Chủ tịch: Phạm Thành Đức
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0907296835, Email: ducphucat1@gmail.com

  21

Trường THPT số 2 Phù Cát
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hà
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0976936614, Email: thuhaphucat2@gmail.com

  22

Trường THPT số 3 Phù Cát
Chủ tịch: Trương Minh Đính
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 01202723435 , Email: congdoanpc3@gmail.com

  23

Trường THPT Ngô Mây
Chủ tịch: Phạm Hoài Nam
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0985253199, Email: phamhoainamgv@gmail.com

  24

Trường THPT Nguyễn Hữu Quang
Chủ tịch: Phạm Văn Hạnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0982470732 , Email: congdoannhq@gmail.com

  25

Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Chủ tịch: Trần Thị Kim Loan
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 01229643727 , Email: kimloantdnguyenhongdao@gmail.com

  26

Trường THPT Ngô Lê Tân
Chủ tịch: Nguyễn Đức Hiển
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0987696690, Email: nguyenduchienpc2@gmail.com

  27

Trường THPT số 1 Phù Mỹ
Chủ tịch: Nguyễn Cẩm Nhung
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động:, Email: 0985180289 congdoanthptso1pm@gmail.com

  28

Trường THPT số 2 Phù Mỹ
Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0987638678, Email: cuongpm2@gmail.com

  29

Trường THPT An Lương
Chủ tịch: Lưu Thị Bích Hằng
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0975069354, Email: congdoanthptanluong@gmail.com

  30

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Chủ tịch: Hồ Sỹ Toàn
Nhiệm kỳ: 2016 – 2021
Di động: 0961035005, Email: cdnttpm@gmail.com

  31

Trường THPT Bình Dương
Chủ tịch: Lê Hoài Cương
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0948089489 , Email: hoaicuongbd@gmail.com

  32

Trường THPT Mỹ Thọ
Chủ tịch: Phạm Tiến Vũ
Nhiệm kỳ: 2013-2018
Di động: 0979495289, Email: congdoanthptmytho@gamail.com

  33

Trường THPT Tăng Bạt Hổ
Chủ tịch: Nguyễn Văn Vinh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 09144218811, Email: vinhtbh@yahoo.com.vn

  34

Trường THPT Nguyễn Trân
Chủ tịch: Trần Hoài Nguyên
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0914124318, Email: nguyentranhoai@gmail.com

  35

Trường THPT Nguyễn Du
Chủ tịch: Đinh Công Thi
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0979354799 , Email: congthi79@gmail.com

  36

Trường THPT Lý Tự Trọng
Chủ tịch: Đinh Văn Huỳnh
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0984580060, Email: thehuynh466ltt@yahoo.com.vn

  37

Trường THPT Phan Bội Châu
Chủ tịch: Trà Quý Trị
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0984452409, Email: quytripbc1972@gmail.com

  38

Trường THPT Tam Quan
Chủ tịch: Nguyễn Công Sinh
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0905541114, Email: nguyencongsinhtq@gmail.com

  39

Trường THPT chuyên Chu Văn An
Chủ tịch: Nguyễn Huy Bình
Di động: 0905355369, Email: binh35@gmail.com

  40

Trường THPT Hoài Ân
Chủ tịch: Trần Đại Nguyên
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0984457651, Email: nguyen_bd156@yahoo.com.vn

  41

Trường THPT Võ Giữ
Chủ tịch: Trần Quý Cử
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0978042289, Email: trancu1965@yahoo.com.vn

  42

Trường THPT Trần Quang Diệu
Chủ tịch: Huỳnh Chung Nguyên
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0986212864, Email: nguyentqd80@gmail.com

  43

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chủ tịch: Đào Xuân Tiện
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0978782559, Email: daoxt_159@yahoo.com.vn

  44

Trường THPT Tây Sơn
Chủ tịch: Nguyễn Thị Hoa
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động:, Email: hoa22661@gmail.com

  45

Trường THPT Quang Trung
Chủ tịch: Bùi Thúc Đễ
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: , Email: buithucde1982@gmail.com

  46

Trường THPT Nguyễn Huệ
Chủ tịch: Lê Hồng Thủy
Nhiệm kỳ:
Di động: 0934820379 , Email: cdnguyenhue@gmail.com

  47

Trường THPT Võ Lai
Chủ tịch: Võ Anh Tuấn
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động Email: voanhtuan1976.volai@gmail.com

  48

Trường THPT Vân Canh
Chủ tịch: Đỗ Thanh Phong
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0985208104; email: phongtruc2009@gmail.com

  49

Trường THPT Vĩnh Thạnh
Chủ tịch: Bùi Xuân Thanh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: , Email: thanhbui74.vt@gmail.com

  50

Trường THPT An Lão
Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Thanh
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0985974255, Email: thptanlao294@yahoo.com.vn

  51

Trường PTDTNT Tỉnh
Chủ tịch: Hoàng Thị Hà Thanh
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0987025723 , Email: tranhthanhbdi@yahoo.com.vn

  52

Trường PTDTNT Vân Canh
Chủ tịch: Lê Thị Kim Nhị
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: , Email: nhivc07@gmail.com

  53

Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh
Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Bình
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0913845028, Email: ngocbinh16036@yahoo.com.vn

  54

Trường PTDTNT THCS &THPT An Lão
Chủ tịch: Nguyễn Huy Phong
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0982011124, Email: huyphongal@gmail.com

  55

Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn
Chủ tịch: Huỳnh Thị Kim Anh
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0983235147, Email: kimanhhyvong@yahoo.com

  56

Trung tâm GDTX tỉnh
Chủ tịch: Hồ Trung Phong
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0907403952 Email: phong.ttgdtxbd@gmail.com

  57

Văn phòng Sở GD-ĐT Bình Định
Chủ tịch: Nguyễn Xuân Trang
Nhiệm kỳ: 2014-2019
Di động: 0983566545, Email : vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn

Mỗi ngày một cuốn sách
Cuốn sách nhỏ giúp quản lý tài sản
Danh ngôn

Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng… chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được

Herrert Spencer
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: